KBO Name Changes – Active Players

One unusual feature of Korean baseball is that every year, a handful of under-performing players will change their names, hoping to reinvent themselves, start over, or simply distance themselves from their past performances.

Current Name Former Name(s)

Han Yoo-seom (한유섬)
#35 - RF - LHH

Han Dong-min (한동민)

Park Kun-woo (박건우)
#37 - RF - RHH

Park Seung-jae (박승재)

Son Ah-seop (손아섭)
#31 - RF - LHH

Son Gwang-min (손광민)

Bae Jeong-dae (배정대)
#27 - CF - RHH

Bae Byeong-ok (배병옥)

Kang Seung-ho (강승호)
#23 - 2B - RHH

Kang San (강산), Kang Kyung-joon (강경준)

Choi Won-joon (최원준)
#61 - P - RHP

Choi Dong-hyun (최동현)

Oh Tae-gon (오태곤)
#37 - 1B - RHH

Oh Seung-taek (오승택)

Jang Si-hwan (장시환)
#28 - P - RHP

Jang Hyo-hoon (장효훈)

Kim Tae-hoon (김태훈)
#27 - P - RHP

Kim Dong-jun (김동준)

Na Gyun-an (나균안)
#43 - P - RHP

Na Jong-deok (나종덕)

Jin Hae-soo (진해수)
#31 - P - LHP

Jin Min-ho (진민호)

Jang Min-je (장민재)
#36 - P - RHP

Jang Min-je (장민제)

Lee Woo-chan (이우찬)
#21 - P - LHP

Lee Young-jae (이영재)

Lee Yu-chan (이유찬)
#7 - 2B - RHH

Lee Byung-hwi (이병휘)

Im Ji-yeol (임지열)
#29 - RF - RHH

Im Dong-hwi (임동휘)

Yoon Ho-sol (윤호솔)
#28 - P - RHP

Yoon Hyung-bae (윤형배)

Yoon Hyeong-jun (윤형준)
#52 - IF - RHH

Yoon Dae-young (윤대영)

Jo Yi-hyeon (조이현)
#54 - P - RHP

Jo Yeong-u (조영우)

Kim Jae-yeol (김재열)
#32 - P - RHP

Kim Tae-seok (김태석)

Ji Si-wan (지시완)
#66 - C - RHH

Ji Seong-jun (지성준)

Park Dae-on (박대온)
#30 - C - RHH

Park Gwang-yeol (박광열)

Kim Keon-kuk (김건국)
#43 - P - RHP

Kim Yong-seong (김용성)

Kang Tae-yul (강태율)
#32 - C - RHH

Kang Dong-kwan (강동관)

Kim Do-hyeon (김도현)
#60 - P - RHP

Kim Ee-whan (김이환)

Kim Sa-yun (김사윤)
#21 - P - LHP

Kim Jeong-bin (김정빈)

Park So-jun (박소준)
#18 - P - RHP

Park Jong-ki (박종기)

Yoo Ro-gyeol (유로결)
#33 - CF - RHH

Yoo Jang-hyeok (유장혁)

Kim Gang-hyun (김강현)
#19 - P - RHP

Kim Ho-jun (김호준)

Hyeon Do-hoon (현도훈)
#17 - P - RHP

Hyun Ki-hyung (현기형)

Jun Ru-geon (전루건)
#47 - P - RHP

Jeon Chang-min (전창민)

Kim Geon (김건)
#56 - IF - RHH

Kim Hyun-min (김현민)

Kim Joo-on (김주온)
#52 - P - RHP

Kim Chan (김찬)

Kang Yi-jun (강이준)
#36 - P - RHP

Kang Chang-yeong (강찬영)

Yang Ji-yul (양지율)
#55 - P - RHP

Yang Ki-hyun (양기현)